Modeļi
Izvēlne

Atbildība par atbilstību

Atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem nodrošina uzņēmējdarbības modelim piemērota atbilstības organizācija, tiesiski atbilstīgi procesi, kā arī profilakses un reaģēšanas pasākumi.

Uzņēmumā Porsche atbilstība ir katra pienākums.

Lai nepieļautu likumpārkāpumus un palīdzētu darbiniekiem ievērot piemērojamos tiesību aktus, Porsche ir izveidojis atbilstības nodrošināšanas organizāciju, kas sastāv no galvenā atbilstības uzraudzības speciālista, Porsche AG atbilstības jautājuma vadītājiem, kā arī rīkotājdirektoriem, kas ir vietējie atbilstības speciālisti grupas uzņēmumos.

Porsche atbilstības programma sastāv no dažādiem profilakses un reaģēšanas pasākumiem.

Pamatojoties uz sistemātisku risku analīzi grupā, kurā tiek ņemti vērā konkrēti uzņēmējdarbības modeļi un vide, kur grupa darbojas, Porsche nepārtraukti nosaka turpmākās atbilstības darbības un profilakses pasākumu vajadzības.

Šajā sakarā būtiski profilakses pasākumi ietver atbilstības direktīvu pieņemšanu, konfidenciālu atbilstības ieteikumu sniegšanu un regulāras darbinieku mācības un informēšanu par attiecīgajiem atbilstības jautājumiem.

Rīcības kodeksā ir apkopoti Porsche grupas svarīgākie principi un vēlmes attiecībā uz uzņēmējdarbības godprātību un ētisku un ilgtspējīgu rīcību, kā arī sniegti tiesiskie un grupas iekšējie pamatnoteikumi, kas visiem darbiniekiem ir jāievēro ikdienas darbā. Cita starpā tas ietver interešu konfliktu risināšanu, visu veidu korupcijas apkarošanu, piemērotu uzvedību grupā un ar klientiem, sadarbības partneriem un amatpersonām, kā arī atbildības uzņemšanos par ekonomiku, vidi un sabiedrību.

Porsche ir pieņēmis atbilstības direktīvas par visiem atbilstības jautājumiem, tostarp interešu konfliktu risināšanu, korupcijas apkarošanu, pretmonopolu likumu ievērošanu un atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas likumiem.

Visiem darbiniekiem ir pieejams Porsche centrālais Atbilstības palīdzības dienests, kur saņemt padomus un informāciju par jautājumiem, kas ir saistīti ar atbilstību, vai sniegt ziņas par varbūtējiem pārkāpumiem.

Augstākā vadība un darbinieki regulāri piedalās ar specializāciju saistītās mācībās par godprātību un atbilstību, lai nodrošinātu piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu.

Viens no galvenajiem reaģēšanas pasākumiem ir iekšējo un ārējo amatu izveide, kuru izpildītājus var informēt par varbūtējiem likumpārkāpumiem saistībā ar Porsche.

Iekšēji visi Porsche darbinieki par jebkādām aizdomām par noziedzīgu rīcību vai nopietniem pārkāpumiem var konfidenciāli informēt Atbilstības palīdzības dienestu.

Ārēji Porsche vadība, darbinieki, klienti vai sadarbības partneri, valsts amatpersonas vai jebkura cita institūcija ārpus Porsche par varbūtējiem likumpārkāpumiem saistībā ar Porsche var anonīmi informēt tiesībsargu sistēmu.

Visos gadījumos visa sniegtā informācija tiks rūpīgi izmeklēta un, reaģējot uz visiem konstatētajiem pārkāpumiem, tiks veikta atbilstīga rīcība un piespiedu pasākumi. Visām šādām darbībām ir jāatbilst piemērojamajiem nodarbinātības un kopīgas lēmumu pieņemšanas tiesību aktiem.

Par Porsche atbilstības pārvaldības sistēmas īstenošanas stāvokli, kā arī veiktajiem profilakses un reaģēšanas pasākumiem regulāri tiek informēta Porsche AG valde.